We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you are happy to continue browsing, please consent to our cookie policy

Cloud2Cloud

Beskyt dine data, som allerede ligger i en app eller i skyen

Udviklingen i dag, som betyder, at du som medarbejder skal være tilgængelig døgnet rundt, har resulteret i mindre kontrol over virksomhedens data for en IT-administrator.
Data på bærbare maskiner, smart phones såvel som i applikationer i skyen som Offi ce 365, Google Apps, Salesforce og Box betyder, at risikoen for datatab stiger, samtidig med at man ikke længere har lige så god kontrol med eller mulighed for at følge lige så godt med som tidligere.

KeepItSafe®, har med sine muligheder for backup af disse tjenester, virksomheder mulighed for at genvinde kontrollen og at adressere disse udfordringer ved at tilbyde centraliserede tjenester til administration, styring og gendannelse af brugerdata – uanset hvor data ligger.

Luk sikkerhedshullerne i jeres skytjenester

De data, I har liggende i skyen, er uvurderlige og skal beskyttes. KeepItSafe® Cloud2Cloud (SaaS backup) supplerer øvrige backuptjenester og dækker de huller, som ofte opstår, når man fl ytter data op i skyen. SaaS-udbydere er ikke ansvarlige for at gendanne dine data, hvis du skulle opleve et datatab, eller hvis du skulle blive eksponeret for tab af immateriel ejendom.

SaaS-udbydere beskytter sig mod de mest sandsynlige årsager til nedetid, som blandt andet er strømsvigt, naturkatastrofer og interne fejl. Ud over dette har udbyderne minimalt ansvar for gendannelse af data. KeepItSafe® tilbyder Cloud2Cloud for at hjælpe kunder med backup

af Offi ce 365 (OneDrive, SharePoint og Exchange Online), Google Apps for Work (Google Drive og Gmail), Salesforce og Box via deres API’er. Tag kontrol over de data, som I har liggende i skyen, med KeepItSafe® Entreprise Cloud2Cloud.

Fordele ved backup

KeepItSafe® SaaS-databackup giver virksomheder fl ere alternativer for enkel konfi gurering, administration og planl?gning af alle backupaktiviteter, fra samme intuitive tjeneste, samtidig med at man sorger for, at alle data gemmes krypteret.

 • Agentlos backup af data i SaaS/PaaS-skytjenester til autoriserede og sikrede datacentre
 • Virksomheden ma selv v?lge frekvens og granularitet af sikkerhedskopier pa data-kilde-for-data-kilde-basis, hvilket sikrer databeskyttelse, sa l?nge som nodvendigt for at overholde og sikre virksomhedens kontinuitet og oppetid
 • RTO og RPO er angivet og overholdes
 • Alle data gemmes sikkert og krypteret, hvilket gor data utilg?ngelige for ikke-autoriseret personale
 • Data vil altid v?re tilg?ngelige, selv efter aftalens udlob

Total kontrol og overblik over dine data

Med KeepItSafe® Cloud2Cloud, har virksomheden et adgangspunkt, der giver adgang til backup af dens skytjenester. KeepItSafe® Cloud2Cloud hj?lper med at overholde virksomhedens retningslinjer og regler i forhold til sikring af data. Dette inkluderer:

 • Udvidet sogning for nemmere at fi nde de rigtige fi ler pa alle enheder, til alle brugere og pa alle de aktuelle skytjenester
 • Sikre revisions- og sporingsmuligheder som sorger for, at man har fuld kontrol og fuldt overblik over sine data. Dette gor, at man nemt kan se, hvem der har gjort hvad med hvilke fi ler pa hvilket tidspunkt
 • Mulighed for at give adgang til undersogende enheder/juridiske teams for at kunne soge, fi nde og undersoge fi ler og data, uden at det pavirker brugerne
 • Inkluderer muligheden for juridisk indblik, hvis der skulle v?re behov for det. Er sat op til at kunne tilbyde adgang for typiske eDiscovery-platforme, hvis der er behov for det i en tvist eller retssag

Ettrinsarkivering til brugerdata

Behandling af data pa tv?rs af fl ere kilder og platforme betyder, at lagring og sikring af data over l?ngere tid bliver mere komplekst, da hver kilde/platform er unik. KeepItSafe® Cloud2Cloud gor det muligt for organisationen at centralisere data pa tv?rs af kilde/platform/bruger.

 • Du kan beholde data, sa l?nge du onsker det, for at overholde bade interne retningslinjer og off entlige love og regler
 • Beskyt data mod at blive slettet enten ved en fejl, eller hvis en medarbejder skulle skifte arbejdsplads

69 %

af alle virksomheder har enten apps eller infrastruktur i skyen.
KILDE: FORBES

64 %

af mistet data er forbundet medmenneskelige fejl.
KILDE: ABERDEEN GROUP

32 %

af cloud app brugere rapporterede at de mistede data fra en cloud-baseret applikation.
KILDE: ABERDEEN GROUP

100 %

100 % Certifi ed Cloud with
compliance for:SOC1, SOC2,
SOC3, ISAE-3402, PCIDSS
Level 1 and ISO 27001.

“Hvis du fl ytter data til cloud applikationer, sa vil dine data ga fra ok beskyttet til ikke beskyttet, med mindre du benytter en af de fa SaaS data-protection losninger”
KILDE: ESG